chan, drag, gối, thảm, xuất khẩu

Chăn , drap, gối, thảm, xuất khẩu